MONITOR-IC follow-up care study | MiCare study

Evaluatie van gestructureerde, multidisciplinaire en gepersonaliseerde IC-nazorg op het fysiek en psychologisch functioneren en kwaliteit van leven van voormalig IC-patiënten.

Steeds meer mensen overleven de aandoening waarvoor ze zijn opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling. Echter, ongeveer 70% van deze IC-overlevers kampen maanden tot jaren na IC-opname met allerlei lichamelijke, geestelijke en cognitieve (o.a. geheugen, concentratie, denken) en emotionele problemen, zoals vermoeidheid, spierzwakte, geheugen- en concentratieproblemen of post-traumatische stress (is het niet goed verwerkt hebben van iets engs of schokkends [bijv IC-opname] wat je achtervolgt met nachtmerries, levensechte herinneringen, stress/angst).

Inmiddels hebben verschillende ziekenhuizen in Nederland IC-nazorgpoli’s opgezet. Echter, of deze nazorg leidt tot betere gezondheid is onbekend. Hierdoor wordt deze zorg niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Daarom initieert het Radboudumc in samenwerking met Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Rijnstate en ziekenhuis Bernhoven de MiCare studie. Hierin is de vraagstelling: Wat zijn de effecten van gestructureerde, multidisciplinaire en persoonsgerichte nazorg op de gezondheid en dagelijks functioneren van voormalig IC-patiënten in vergelijking met standaard zorg?

In de MiCare studie krijgen volwassen IC-patiënten met een verhoogd risico (voornamelijk vastgesteld met een voorspelmodel) op post-IC problemen een gestructureerd en persoonsgericht nazorgprogramma aangeboden. Dit omvat onder andere een korte termijn herstelplan welke zich richt op fysieke en zo nodig mentale ondersteuning en begeleiding. De patiënten ontvangen een uitnodiging voor de nazorg poli drie maanden na ziekenhuisontslag. Het IC-nazorgteam maakt, eventueel in overleg met andere (medisch) specialisten, een persoonlijk langetermijn herstelplan waarbij gebruik gemaakt wordt van de informatie verkregen van de vragenlijsten die de patiënt 2 weken ervoor heeft ingevuld. De nazorg wordt hiermee afgestemd op de specifieke klachten die patiënten ervaren. Onderdeel van dit herstelplan zijn gerichte doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorgverleners, bijvoorbeeld een revalidatiearts, geriater, fysiotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker. De huisarts wordt al tijdens de ziekenhuisopname beter geïnformeerd over IC-opname, post-IC problematiek en ingezette nazorgactiviteiten. Deze neemt ook de coördinatie van zorg over tijdens het langetermijn herstelplan.

In de MiCAre studie worden gegevens verzameld over zowel de kwaliteit van leven als fysiek, geestelijk en cognitief functioneren één en twee jaar na IC-opname. Ook worden zorgkosten meegenomen in de analyse om de kosteneffectiviteit van het nazorgprogramma te kunnen bepalen. De uitkomsten van patiënten die dit gestructureerde en gepersonaliseerde IC-nazorgprogramma hebben gehad worden vergeleken met de uitkomsten van patiënten die de (huidige) standaard, ongestructureerde nazorg hebben gehad.

Dit project is onderdeel van de MONITOR-IC. De eerste resultaten worden verwacht in 2025. Voor meer informatie over het project kan contact opgenomen worden met Dries van Sleeuwen, onderzoeker Intensive Care en huisarts in opleiding dries.vansleeuwen@radboudumc.nl

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door Zorginstituut Nederland in samenwerking met ZonMw.